Handelsbetingelser

Læs gældende handelsbetingelser hos Elite Group

Disse leveringsbetingelser/Forretningsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) fastlægger de nærmere vilkår og rammer for Elite Group (”Elite Group”) levering af ydelser til sine kunder (”Kunden”), og indgår som en integreret del af kontrakten (”Kontrakten”) med Kunden og Elite Group samt eventuelle tillægsaftaler.

 1. Aftalens indgåelse
  • Elite Group og Kundens aftale er betinget af, at begge Parter har underskrevet Kontrakten. Eventuelle tillægsaftaler (”Tillægsaftaler”) mellem Parterne skal aftales skriftligt, og skal ikke påføres Kontrakten, men forudsætter en separat skriftlig aftale mellem Parterne.
 2. Hjemmesider og webshop
  • Inden hjemmesiden lægges online på Kundens domæne, sendes Kunden et link til en testside, hvorefter der afsættes 10 hverdage til eventuelle rettelser. Når testsiden er godkendt af Kunden, eller den 10 hverdages korrekturperiode er udløbet, må Elite Group iværksætte overflytning af Kundens domæne til Elite Group servere, medmindre Kunden af administrationsmæssige årsager el.lign. selv hoster hjemmesiden. Der må påregnes eventuelle kortvarige nedetider eller driftsforstyrrelser i en periode på op til 48 timer.
  • Elite Group giver af sikkerhedsmæssige årsager ikke Kunden direkte adgang til følgende: FTP server, database, kontrolpanel, mailserver.
  • Kunden opsiger selv evt. eksisterende webhotel o. lign. Årligt DK-Hostmaster gebyr betales og fornyes af Kunden selv, medmindre andet er aftalt i Kontrakten eller Tillægsaftalen.
 3. Hjemmesideaftalen
  • Hjemmesideaftalen inkluderer følgende services: CMS hjemmeside med mulighed for redigering af indhold. Op til 10 mailkonti (indhent tilbud ved flere mailkonti). Virus- og spamfilter på mailkonti. Gratis opdateringsmulighed 2 gange årligt og fri fair-use support (op til 6 timer årligt).
 4. Kundens medvirken
  • Kunden skal sørge for, at Elite Group har modtaget den nødvendige information for at de(t) af Kontrakten og eventuel Tillægsaftale omfattede produkt(er) kan leveres, fx levering af kildekode, tekster og designmateriale.
  • Elite Group kontakter hurtigst mulige kunden efter Kontrakten er underskrevet af begge Parter angående omfanget af nødvendig information (”Informationssamtalen”), hvilken Elite Group skal have modtaget senest 10 dage herefter (”Kundens Leveringsfrist”), medmindre anden Leveringsfrist er skriftlig aftalt. Såfremt denne information ikke er modtaget inden udløbet af Kundens Leveringsfrist forbeholder Elite Group sig ret til at fakturaer aftalen.
  • Uanset ovenstående har Elite Group ret til at påbegynde arbejde på de(t) af Kontrakten og Tillægsaftale omfattede produkt(er) efter begge Parters underskrivelse af Kontrakten og Tillægsaftale.
 5. Fakturering
  • Medmindre andet er skriftligt aftalt sker fakturering når det af Kontrakten og Tillægsaftalen omfattede arbejde påbegyndes. Hjemmesideaftale faktureres senest 30 dage efter indgåelsen af aftalen med mindre Risikovurderingen af Risika anbefaler andet. (Elite Group) henholder sig til Risikovurderingen fortaget af tredjepart.)
  • Fakturaen forfalder pr. fakturadato, og betaling skal ske senest 10 dage efter fakturadato (”Betalingsfristen”). Ved overskridelse af Betalingsfristen kan sagen videregives til 3. part, som følger gældende dansk lovgivning omkring rykkerprocedurer og inkassoservice.
  • Manglende betaling er en misligholdelse af Kontrakten og Tillægsaftalen således, at Elite Group er berettiget til at ophæve Kontrakten og Tillægsaftalen uden at Elite Group kan gøres erstatningsansvarlig herfor.
  • Elite Group sit tab, og eventuel opnået rabat i perioden fra Kontraktens indgåelse til ophævelsen vil blive efterfaktureret – rabat forstås som det prisnedslag Kunden har opnået ved at tegne Abonnementsaftalen i stedet for løbende ét årige aftaler.
 6. Abonnement/hosting
  • Hvis Kunden har indgået en Kontrakt eller en Tillægsaftale vedrørende et af Elite Group’ abonnementsprodukter (”Abonnementsaftale”), forlænges Abonnementsaftalen, efter udløbet af de hhv. 12 eller 72 måneder, automatisk med hhv. 12 eller 72 måneder ad gangen, medmindre den er opsagt i overensstemmelse med pkt. 11.
  • Abonnementsaftaler faktureres forud for 12 måneder ad gangen, med mindre andet skriftligt er aftalt. Inden udløbet af en 12-måneders periode vil den næste 12-måneders periode blive faktureret.
 7. Søgemaskineoptimering
  • Der kan ikke garanteres bestemte placeringer på Google ved indgåelse af aftale omkring søgemaskineoptimering (SEO).
 8. Firmasider på sociale medier
  • Kunden alene er ansvarlig for at behandle enhver form for henvendelse på og via firmasiderne.
  • Kunden ejer selv firmasiden, men apps, og anden specialprogrammering lavet af Elite Group lukkes ved udløbsdato for abonnementsaftale, såfremt aftalen opsiges af Kunden.
  • Kunden er selv ansvarlig for at indberette oplysninger til Skat vedr. spilafgift.
 9. Hemmeligholdelse
  • Medmindre anden aftale indgås herom, er Elite Group berettiget til vederlagsfrit at benytte de af Elite Groups udviklede produkter omfattet af Kontrakten og evt. Tillægsaftale i forbindelse med salgs- og markedsføringsmateriale.
 10. Ansvar
  • Elite Group er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens datatab, indirekte tab og følgeskader. Adwise Media fraskriver sig desuden ethvert ansvar i situationer, der må betegnes som force majeure lignende, fx strejke, brand, naturkatastrofer, afbrydelse og/eller svigt i energiforsyning og/eller kommunikationssystemer.
  • Elite Group fraskriver sig ethvert ansvar for eventuel negativ omtale på Kundens profil(er) på sociale medier.
  • Elite Group fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Kundens website skulle falde i placeringer på Google, grundet ændringer i algoritmen for rangering i Googles søgeresultater, eller hvis Kundens websites rangering falder grundet straf fra Google.
  • Kunden alene er ansvarlig for at domænenavnet og webhotellets indhold ikke krænker 3. parts varemærker og/eller rettigheder og Kunden alene er ansvarlig for rigtigheden af SEO tekster, som publiceres på kundens hjemmeside.
  • Kunden alene er ansvarlig for at kontrollere at det er de korrekte kontaktoplysninger, der fremgår på Kundens hjemmeside og profiler på sociale medier, samt at funktionaliteten af eventuelle kontaktformularer er som ønsket.
  • Elite Group forbeholder sig ret til driftsforstyrrelser i kortere eller længere perioder i forbindelse med vedligeholdelse og opdatering af IT-systemer. Elite Group kan ikke holdes ansvarlig for driftstop, tab af data o. lign. hos 3. partsleverandører (herunder webhotel).
  • Elite Group må uden at bære ansvar for tab eller skade, redelegere Kundens domæne, ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Elite Group sig ansvar for tab eller skade. Elite Group yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på Kundens egen mailserver ved redelegering af Kundens domænenavn.
  • Hvis ikke andet oplyses, hostes mailserver af Elite Group. Gamle e-mails overføres ikke til Elite Group servere. Såfremt dette ønskes indhentes tilbud på dette. Hvis mailkonti hostes af Kunden, skal Elite Group oplyses om nødvendige DNS oplysninger hertil.
 11. Opsigelse
  • Abonnementsaftalen er bindende i hhv. 12 eller 72 måneder (”Den bindende periode”) afhængig af den af Kunden valgte abonnementslængde.
  • Hvis ikke Abonnementsaftalen opsiges med minimum 3 måneders varsel til udløbet af hhv. 12, eller 72 måneder forlænges den automatisk med hhv. 12 eller 72 måneder ad gangen, jf. pkt. 6.
  • Opsigelse skal ske skriftligt, herunder pr. e-mail, til opsigelse@elitegroup.dk og kan ikke opsiges til andre mailadresser med tilknytning til Elite Group. Eventuelle forudbetalinger refunderes ikke.
  • Hvis Kunden opsiger Abonnementsaftalen tidligere end til udløbet af Den bindende periode, vil Elite Group i umiddelbar forlængelse af opsigelsen, uanset pkt. 6, fakturere Kunden hele den resterende del af Den bindende periode.
  • Kunden kan flytte sin hjemmeside efter samarbejdet med Elite Group, prisen for en flytning er 3995,- plus moms for hjemmesider, og kan kun udføres af Elite Group selv.
 12. Rettigheder
  • Elite Group har ejendomsret og immaterialret til resultatet af Kontrakten og Tillægsaftalen. Kunden opnår brugsret hertil, når betaling, jf. pkt. 5, er sket. Har Elite Group benyttet grafik fra 3. parts leverandører (fx Shutterstock.com), mister Kunden brugsretten dertil, ved ophør af en aftale.
 13. Ændring af Kontrakt, Tillægsaftale og/eller Leveringsbetingelserne
  • Elite Group forbeholder sig ret til årligt at regulere de i Kontrakten og Tillægsaftalen oplyste priser i henhold til udviklingen i nettoprisindekset.
  • Elite Group kan med 1 måneds varsel ændre Kontrakten, Tillægsaftalen og Leveringsbetingelserne via e-mail eller brev til den e-mailadresse eller postadresse der er oplyst i Kontrakten. Kunden kan i den situation skriftligt opsige Kontrakten og Tillægsaftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår, hvilket dog ikke gælder i tilfælde af prisforhøjelser.
  • Kundens opsigelse skal være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af for Kunden ensidig fordelagtig karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.
  • Uanset det foregående kan Elite Group ophører med at tilbyde webhotel med tre måneders varsel til udgangen af en måned, og må overdrage den tekniske drift af hosting til 3. part, såfremt dette sker uden væsentlige forringelser for Kunden.
 14. Forsinkelse af betaling
  • Ved enhver forsinkelse af betaling, forbeholder Elite Group sig ret til at lukke adgang til enhver ydelse, herunder webhotel, hjemmeside, mail administrationsmodul, indtil Elite Groups tilgodehavende er komplet betalt.
 15. Lovvalg og værneting
  • Enhver tvist som måtte udspringe af Kontrakten, Tillægsaftalen og Leveringsbetingelserne mellem Parterne, skal anlægges ved Byretten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.

Når et uforpligtende mødes godkendes af “Kunden“, så vil “Kunden” automatisk blive tilmeldt til vores automatiske nyhedsbrev. Læs mere om vores marketing løsninger på Elite Group

Kontakt os i dag på telefon: +45 40 17 05 45 eller mail: kontakt@elitegroup.dk